ANNONSE

ANNONSE

Hva er en fysioterapeut?
Foto: Production Perig / Adobe Stock

Hva er en fysioterapeut?

Hva er en fysioterapeut | Fysioterapiguiden.no

En fysioterapeut jobber med kropp, bevegelse og funksjon, både som forebygging og behandling. Fysioterapeuten behandler og forebygger forskjellige typer skader og sykdommer som kan gi smerter eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet, nevrologiske plager, psykomotoriske plager og andre plager som for eksempel hodepine, svimmelhet og kvalme.

Konsultasjon hos fysioterapeut

Fysioterapeuten gjør ved første konsultasjon en undersøkelse av pasienten, og tar en vurdering ut ifra funn ved denne undersøkelsen. Fysioterapeuten tar opp en grundig sykehistorie for å danne seg et bilde av pasientens utfordringer. Videre gjør han eller hun en vurdering av hva som trengs av behandling, samt lytter til hva pasienten ønsker hjelp til.

Dette gjøres for at pasienten skal kunne gjenvinne, vedlikeholde eller utvikle funksjonsevnen og på best mulig måte kunne utnytte sine egne ressurser og aktivt bidra til å bedre sin egen helse.

Når fysioterapeuten har undersøkt og vurdert pasienten, kan han eller hun starte med nødvendig behandling. Det er også ofte aktuelt å lage et tilpasset treningsprogram til pasienten, som fysioterapeuten følger opp under og etter trening. Flere fysioterapeuter tilbyr både individuell trening og gruppetrening.

Tilpasset gruppetrening

Dersom det er aktuelt for pasienten, kan han eller hun delta i tilpassede gruppetreninger ledet av fysioterapeut. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell. Dette vil si at de trenger autorisasjon fra Helsedirektoratet for å kunne kalle seg fysioterapeut. For å få denne autorisasjonen, må man gjennomføre et år med turnustjeneste etter endt utdanning. Først da kan man jobbe som fysioterapeut.

Fysioterapeuten kan jobbe selvstendig eller i team. De fleste fysioterapeuter jobber på sykehus, i institusjoner og den kommunale helsetjenesten, samt i bedriftshelsetjenesten.

Mange fysioterapeuter jobber på private fysikalske institutt, hvor de ofte jobber som selvstendig næringsdrivende. De kan også være ansatt av klinikken. I tillegg kan de jobbe hos fylkeslegen, i Helsetilsynet, på spesialsykehus og i hjemmebasert tjeneste.

Del av tverrfaglig team

Fysioterapeuten inngår ofte i et tverrfaglig team, dette gjelder særlig på sykehus og i institusjoner. Flere pasienter har også behov for hjelp i hverdagen, og fysioterapeuten kan da være med i pasientens gruppe av fagpersoner som en del av en individuell plan. Denne gruppen kan bestå av for eksempel sykepleier, lege, fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog, alt etter hvilke behov og ønsker pasienten har. Det kan være at pasienten trenger hjelp til alt fra å klare å gjennomføre daglige gjøremål, til å få god nok funksjon til å komme seg ut i jobb eller beholde jobben man allerede har. Mange trenger også opptrening i hjemmet, da de av ulike grunner ikke har anledning til å dra til en klinikk, og at de ikke lenger har behov for å være på sykehus.

Fysioterapeuten behandler pasienter i alle aldre, fra små barn i barnehage til de eldste på sykehjem. Mange fysioterapeuter jobber også med helsefremmende og forebyggende arbeid mot enkeltpersoner, større eller mindre grupper og på samfunnsnivå. Et eksempel er Frisklivsentraler, hvor de har tilbud om både gruppetreninger og individuell oppfølging. I tillegg til å være en del av behandlingen, er dette tilbudet også med på å forebygge helseproblemer i hele samfunnet ved at det både er opplysende og at den fysiske aktiviteten styrker helsen til de som deltar.

Fysioterapi er lovpålagt innen kommunehelsetjenesten

I tillegg til behandling har mange fysioterapeuter treningsgrupper for eldre på dagsenter og sykehjem, hvilket anses som et viktig og populært tilbud. Mange eldre beveger seg for lite, og for dem er disse gruppene gull verdt. I tillegg er det sosialt, noe de aller fleste setter stor pris på. Her kan du også lese mer om fysioterapeut med kommunal avtale.

Fysioterapi er en lovpålagt tjeneste innenfor kommunehelsetjenesten. Fysioterapeuter som har driftstilskudd fra kommunen inngår i frikortordningen, hvilket vi si at man får frikort etter å ha nådd sats 2. Dette beløpet varierer hvert år, men har nylig blitt satt ned slik at de som har behov for fysioterapi gjennom hele året skal slippe å betale mer enn opp til dette beløpet. Fysioterapeuter i Norge har et eget fagtidsskrift som heter Fysioterapeuten.